ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_156

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τεσσάρων μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

copyrights © 2018 Evolution Projects