ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_157

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

copyrights © 2018 Evolution Projects