ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_158

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 225.661,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 13%)

copyrights © 2018 Evolution Projects