ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_159

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές: Α) Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών Β) Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών Γ) Εξέτασης και Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών, Δ) Παραλαβής Προμηθειών και Ε) Παραλαβής Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών

copyrights © 2018 Evolution Projects