ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_160

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»,

copyrights © 2018 Evolution Projects