ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_166

Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης, για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας και πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ του Δήμου Γλυφάδας»

copyrights © 2018 Evolution Projects