ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_167

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων καθαριότητας»

copyrights © 2018 Evolution Projects