ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_53

Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 1η-2η-3η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

copyrights © 2018 Evolution Projects