ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_176

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την Διαμόρφωση Ειδικών Χώρων Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 164/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects