ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_177

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

copyrights © 2018 Evolution Projects