ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_182

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.972,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)»

copyrights © 2018 Evolution Projects