ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_200

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»,

copyrights © 2018 Evolution Projects