ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_205

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας εργασίας με τίτλο «Παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις παραλίες του Δήμου»

copyrights © 2018 Evolution Projects