ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_208

«Λήψη απόφασης εκ νέου για τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων με εκτιμώμενη αξία ίσης ή κατώτερης των 60.000€ (χωρίς Φ.Π.Α) για το έτος 2020 βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016

copyrights © 2018 Evolution Projects