ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_57

Λήψη απόφασης αναφορικά με την εφαρμογή της παρ.8 του Άρθρου τριακοστού έβδομου “Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” της από 20/03/2020 δημοσιευθείσας ΠΝΠ (ΦΕΚ 68Α΄)

copyrights © 2018 Evolution Projects