ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_60

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 16/2020 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

copyrights © 2018 Evolution Projects