ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_216

«Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020”

copyrights © 2018 Evolution Projects