ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_217

«Λήψη απόφασης για την παραλαβή της με αρ. 85/2020 μελέτης έργου με τίτλο: «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ 7035/02.12.2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020"

copyrights © 2018 Evolution Projects