ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_224

«Έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν.4412/2016). Εκ νέου έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» και ορισμός της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης»

copyrights © 2018 Evolution Projects