ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_226

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

copyrights © 2018 Evolution Projects