ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_227

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.939,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

copyrights © 2018 Evolution Projects