ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_235

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 42, 118 και 139/2020 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

copyrights © 2018 Evolution Projects