ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_243

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές της για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» σύμφωνα με τις διατάξεις του περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 24 του Ν. 4690/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects