ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_256

Έγκριση του πρακτικού του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του άρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)

copyrights © 2018 Evolution Projects