ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_75

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αριθμό 16 & 60/2020 προηγούμενων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

copyrights © 2018 Evolution Projects