ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_81

Εκλογή τακτικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους

copyrights © 2018 Evolution Projects