ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_269

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

copyrights © 2018 Evolution Projects