ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_273

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,
δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY»

copyrights © 2018 Evolution Projects