ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_277

«Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β παρ.1 του αρ. 24 του Ν. 4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ’ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν. 4412/2016), β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Επείγουσες και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης μισθωμένων χώρων στέγασης Νηπιαγωγείων (στο πλαίσιο κάλυψης κατεπειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης βάσει της παρ.13 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’)», γ) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

copyrights © 2018 Evolution Projects