ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_282

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

copyrights © 2018 Evolution Projects