ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_285

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY

copyrights © 2018 Evolution Projects