ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_288

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου & Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων & Ξηρογραφικού Χαρτιού

copyrights © 2018 Evolution Projects