ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_297

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

copyrights © 2018 Evolution Projects