ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_306

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο "Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος"

copyrights © 2018 Evolution Projects