ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_309

Έγκριση της με αριθμ. 23065/25-08-2020 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV007220403 για την υπηρεσία ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (Διενέργεια διαγνωστικών TEST COVID-19) στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 308/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects