ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_312

«Έγκριση α) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εξ αποστάσεως μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο» β) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και γ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς»

copyrights © 2018 Evolution Projects