ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_318

Λήψη απόφασης για ακύρωση της 300/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για λογιστική τακτοποίηση ποσού 350.069,84 € που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK A.E. με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 18.11.2019 Κατασχετηρίου του ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕUROBANK A.E ως τρίτης. (10327/2019 πρώτoυ ( Α') εκτελεστού Απογράφου της με αρ. 227/2019 Απόφασης Μον. Εφετείου Αθηνών)

copyrights © 2018 Evolution Projects