ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_98

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» , συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 73.771,12 € (συμ/νου ΦΠΑ)

copyrights © 2018 Evolution Projects