ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_105

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου επί της οδού Μικράς Ασίας του Δήμου μας, κατά τη διαδικασία του άρ. 24 του ν. 4674/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects