ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_335

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επείγουσες και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης χώρων 13ου Νηπιαγωγείου στο πλαίσιο κάλυψης κατεπειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης βάσει της παρ. 13 του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α’)»

copyrights © 2018 Evolution Projects