ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_340

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», με αρ. μελ. 104/2020, προεκτιμώμενης αμοιβής 73.771,12€ (συμπ/νου ΦΠΑ)

copyrights © 2018 Evolution Projects