ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_344

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στη δαπάνη με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.990,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%

copyrights © 2018 Evolution Projects