ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_346

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο « ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (Διενέργεια διαγνωστικών TEST COVID-19)»

copyrights © 2018 Evolution Projects