ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_347

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)

copyrights © 2018 Evolution Projects