ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_350

Λήψη Απόφασης για έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 810.000,00 € (συμπερ. ΦΠΑ)

copyrights © 2018 Evolution Projects