ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_368

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) αίθουσας εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

copyrights © 2018 Evolution Projects