ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_370

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 110.911,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

copyrights © 2018 Evolution Projects