ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_371

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

copyrights © 2018 Evolution Projects