ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_387

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 125/2019, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

copyrights © 2018 Evolution Projects