Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη)

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κάτωθι εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα από σαρωτή ή εικόνες), δεδομένου ότι θα ζητηθούν να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

  • Συμβόλαιο Κτήσης όλων των ακινήτων που αιτήστε καθώς και των συνιδιοκτητών (εφόσον επιθυμείτε να αναφέρονται στην βεβαίωση μη οφειλής)
  • Πιστοποιητικό μεταγραφής τίτλου κτήσης
  • Βεβαίωση υπαγωγής στο νόμο Ν.3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 (εφόσον υπάρχουν τακτοποιήσεις αυθαίρετης δόμησης)
  • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)
  • Βεβαίωση αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) που αναφέρει την ημερομηνία διακοπής ηλεκτροδότησης (εφόσον το ακίνητο είχε ηλεκτροδοτηθεί στο παρελθόν)*.  
  • Υπεύθυνη δήλωση περί χρήση ή μη του ακινήτου (κατεβάστε παρακάτω σχετικό πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης)*. 
  • Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από το taxisnet (εφόσον το ακίνητο εκμισθώνεται)*

 

* Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει ήδη στο δήμο, υπεύθυνη δήλωση του αρ. 5 του Ν.3345/2005, όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με το αρ. 222 παρ. 2 του Ν.4555/2018 και άρ. 103 παρ. 1 του Ν.4604/2019, που περιλαμβάνει την βεβαίωση αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και τη δήλωση περι χρήσης ή μη του ακινήτου δεν χρειάζεται να υποβάλλετε εκ νέου τα εν λόγω δικαιολογητικά.

 

 Σημείωση: Για οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα που θα προκύψει από την επεξεργασία της αίτησης σας, θα ενημερώνεστε αναλυτικά.

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

copyrights © 2018 Evolution Projects